องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
101 หมู่ 2 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สมาชิกสภา
นายกัณหา วงศ์อามาตย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
โทรศัพท์ : 089-0727651
นายนพดล นาคำสี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
โทรศัพท์ : 089-5360576
นายสมเกียรติ เปรมปราโมทย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 2
นายเจริญ สุวงศ์ษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 3
นายทองสุข ชะลอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 4
นายคมสรร สีลาวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 5
นายกิตกร ภูกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 6
นายจุมพล วงค์อินตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 7
นายชมพู สุวรรณวิเศษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 8
นายชูเกียรติ ไชยป่ายาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 10
นางสาวพัชรี เพิ่มพูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 11
นางสาวสุบิน ฤทธาพรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 12
นางจันทราวรรณ ทำนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 13
นายสมสี พนมเขต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 14
ส.ต.ท.สุรพล พรเสนา
ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต.ป่าสังข์