messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองช่าง
นายยอดรัก แสนภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวชยุตรา ประโม
นายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 098-2303051
นายวีรวุฒิ คู่กระสังข์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชญาภา ศรีทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเทพเมที วรรณสิงห์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพเยาว์ เก่งสาริการ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวชนิสตา โคตทิตย์
จ้างเหมาบริการ