องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
101 หมู่ 2 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองช่าง
นางสาวชยุตรา ประโม
นายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 098-2303051
นายวีรวุฒิ คู่กระสังข์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชญาภา ศรีทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเทพเมที วรรณสิงห์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพเยาว์ เก่งสาริการ
จ้างเหมาบริการ