องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
101 หมู่ 2 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัด
นางยุพา นรชาญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0918628264
นาบบุญลือ ทดแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 098-3578956
นางถนอมกิจ เฉนียง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวช่ออ้อย นนท์ชนะ
นิติกร
นางชฎารัตน์ ปิตะบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวัชรชัย วรรณสิงห์
นักวิชาการเกษตร
นางสาวศิริวรรณ สารางคำ
นักพัฒนาชุมชน
นางประไพลิน สว่างแสง
นักวิชาการศึกษา
นางดวงสมร ทดแทน
นักทรัพยากรบุคคล
จ.ส.อ.สมยศ วงค์คำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกิตติ บัวมาตย์
คนงานทั่วไป
นางสาวฐปณีย์ ยิ่งกำแห่ง
แม่บ้าน
นายจิรศักดิ์ วงศ์อินตา
คนขับรถยนต์
นางวาสนา วรรณสิงห์
จ้างเหมาบริการ
นายพิทักษ์ บรรจง
จ้างเหมาบริการ