ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 25 คน )
เพศ
ชาย
72.22%
หญิง
27.78%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
41.94%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
22.58%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
22.58%
อื่นๆ
12.90%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
26.19%
พอใจมาก
23.81%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
19.05%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
24.39%
พอใจมาก
17.07%
ปานกลาง
17.07%
พอใจน้อย
19.51%
พอใจน้อยที่สุด
21.95%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
28.13%
พอใจมาก
21.88%
ปานกลาง
12.50%
พอใจน้อย
15.63%
พอใจน้อยที่สุด
21.88%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
27.27%
พอใจมาก
21.21%
ปานกลาง
21.21%
พอใจน้อย
15.15%
พอใจน้อยที่สุด
15.15%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
36.67%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
13.33%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
13.33%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
29.63%
พอใจมาก
22.22%
ปานกลาง
22.22%
พอใจน้อย
14.81%
พอใจน้อยที่สุด
11.11%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
30.43%
พอใจมาก
13.04%
ปานกลาง
26.09%
พอใจน้อย
17.39%
พอใจน้อยที่สุด
13.04%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
43.48%
พอใจมาก
17.39%
ปานกลาง
17.39%
พอใจน้อย
8.70%
พอใจน้อยที่สุด
13.04%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
28.57%
พอใจมาก
21.43%
ปานกลาง
17.86%
พอใจน้อย
17.86%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
38.10%
พอใจมาก
14.29%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
19.05%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
37.50%
พอใจมาก
18.75%
ปานกลาง
12.50%
พอใจน้อย
12.50%
พอใจน้อยที่สุด
18.75%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
36.00%
พอใจมาก
16.00%
ปานกลาง
16.00%
พอใจน้อย
16.00%
พอใจน้อยที่สุด
16.00%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
40.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
13.33%
พอใจน้อย
13.33%
พอใจน้อยที่สุด
13.33%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
36.84%
พอใจมาก
15.79%
ปานกลาง
15.79%
พอใจน้อย
15.79%
พอใจน้อยที่สุด
15.79%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
24.00%
พอใจมาก
28.00%
ปานกลาง
16.00%
พอใจน้อย
16.00%
พอใจน้อยที่สุด
16.00%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
36.00%
พอใจมาก
16.00%
ปานกลาง
16.00%
พอใจน้อย
16.00%
พอใจน้อยที่สุด
16.00%
ข้อเสนอแนะ
ดีมากครับ ดีมากครับ บริการดีมากครับ บริการดีมากครับ ข้อเสนอแนะ