ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง