ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง